Huong dan doc file prc tren Kindle

Kindle đọc tốt nhất là tất cả các file có định dạng prc. Nếu bạn đã có những sách định dạng này rồi thì cứ cắm cáp kindle vào máy tính nó sẽ tự nhận giống như USB thôi. Bạn copy file vào folder documents rồi gắt kết nối với máy tính. Bật kindle lên là đọc bình thường thôi mà.

No comments:

Post a Comment